Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis internetowy Verdykt.pl, udostępniany jest Użytkownikom przez Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5272677009, REGON 146127300, zwany dalej Usługodawcą lub RASP.
 2. Serwis Verdykt.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu Verdykt.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Verdykt.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Verdykt.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

 1. Serwis Verdykt.pl, Serwis - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. i dostępna pod adresem www.Verdykt.pl.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., oznaczona logotypem Verdykt.pl lub w inny sposób wskazana jako część Serwisu;
 2. Użytkownik - każda, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Verdykt.pl oraz Usług dostępnych w Serwisie Verdykt.pl;
 3. Partner - każdy podmiot współpracujący z RASP na podstawie stosownej umowy;
 4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie Verdykt.pl, umożliwiające w szczególności:
  1.  zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez RASP lub Partnerów,
  2.  korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
 5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Link – fragment strony internetowej zawierający mechanizm informatyczny pozwalający po kliknięciu przez Użytkownika w dany fragment strony internetowej na wyświetlenie w miejsce dotychczasowej strony internetowej (lub obok niej) innej strony internetowej zakodowanej w ww. mechanizmie.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU VERDYKT.PL

 1. W ramach Serwisu Verdykt.pl Użytkownik może zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu Verdykt.pl, aplikacje internetowe lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
 2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisu Verdykt.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług mogą być dodatkowo opisane w odrębnych regulaminach.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Serwisu Verdykt.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu Verdykt.pl w przeglądarce internetowej lub odpowiednio uruchomienia aplikacji itp., natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisu Verdykt.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/ Verdykt.pl lub aplikacji. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy stosownie do zapisów powyżej.
 4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach (w przypadku ich stosowania) określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Serwisu Verdykt.pl jest bezpłatne.
 6. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa poniżej. Podstawową funkcjonalnością Serwisu Verdykt.pl jest prezentowanie recenzji produktów i usług i opinii o produktach i usługach.
 7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisu Verdykt.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów.
 8. Materiały mające charakter reklamowy będą oznaczane w odpowiedni sposób wskazujący na taki charakter. W Materiałach, w tym w Materiałach nie mających charakteru reklamowego mogą być umieszczane przez Usługodawcę w celach komercyjnych Linki kierujące do innych stron internetowych. Linki te i ich treść nie wpływają na redakcyjny charakter danego Materiału, w tym w szczególności na obiektywizm oceny produktu/usługi przedstawionej w danym Materiale.
 9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Verdykt.pl prosimy kierować na adres: redakcja@verdykt.pl

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis Verdykt.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisu Verdykt.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisu Verdykt.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisu Verdykt.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisu Verdykt.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu Verdykt.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu Verdykt.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisu Verdykt.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU VERDYKT.PL

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Verdykt.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do nie dokonywanie jakichkolwiek niedopuszczalnych zgodnie z prawem testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu Verdykt.pl.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu Verdykt.pl treści o charakterze bezprawnym.
 4. RASP dołoży wszelkich starań, aby Serwis i Usługi działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak nie gwarantuje ich nieprzerwanej dostępności. Zapis zdania powyższego nie odnosi się do Usług udostępnianych odpłatnie w ramach Serwisu – o ile takie Usługi będą udostępniane.

VI. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISU VERDYKT.PL

 1. Do korzystania z Usług w Serwisu Verdykt.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu Verdykt.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisu Verdykt.pl. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. W ramach Serwisu Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Użytkowników.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu Verdykt.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Verdykt.pl.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@onet.pl lub listownie na adres: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 7. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. RASP zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu oraz korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 4. RASP ma prawo z ważnych przyczyn do zaprzestania świadczenia Usług lub modyfikacji Serwisu oraz wprowadzenia nowych Usług do Serwisu. RASP poinformuje Użytkowników o powyższym z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.
 5. RASP zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
 6. RASP informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkowstwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie (IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/.
 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy Regulaminu Portalu Internetowego RASP, publikowanego pod adresem http://ofirmie.onet.pl/regulamin. W razie sprzeczności ww. regulaminu z treścią niniejszego Regulaminu pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin. Zapisy powyższe nie ograniczają stosowania obowiązujących przepisów z pierwszeństwem przed ww. regulaminami.

XI. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem http://verdykt.pl/informacje/Regulamin,3.